Telefon: (232) 462 56 42

Avukat Volkan Kul

Av.Volkan KUL, 1984 yılında Merzifon’da doğdu.2006 yılında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden derece ile mezun oldu ve 2007 yılından bu yana İzmir Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Mesleki gelişim anlamında birçok eğitim ve sertifika programına katılan Av.Volkan KUL,2008 yılında noterlik belgesi almaya , 2012 yılında uzlaştırmacı olmaya hak  kazanmıştır.

volkan_avukat

Türk Yargı Sistemi; Hukuk Yargılaması, Ceza Yargılaması ve İdari Yargı olmak

üzere 3 ana bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümlerden Ceza Yargılaması içerisinde; Asliye

Ceza Davaları, Ağır Ceza Davaları ve Çocuk Mahkemesi Davaları, Fikri ve Sınai Haklar

Ceza Mahkemesi Davaları gibi davalar bulunmaktadır. İdari Yargı içerisinde ; İdare

Davalar, Bölge İdare Mahkemelerinde Görülen Yürütmeyi Durdurmaya İtiraza ilişkin

Davalar, Vergi Davaları ve ilk derece mahkemesi ve temyiz mercii olarak Danıştay

nezdinde görülen davalar bulunmaktadır. Yine Hukuk yargılaması içerisinde; İcra

Davaları, Asliye ve Sulh Hukuk Davaları, Aile Mahkemelerindeki Davalar, İş Davaları,

Ticari Davalar, Tüketici Davaları vb. birçok mahkeme ve dava türü bulunmaktadır. Bu

kadar geniş bir yargılama sistemi ( Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi için ayrı başvuru içeren yollar da mevcuttur) içerisinde bir avukatın her türlü

dava ve işe hakim olması ve en iyi şekilde yürütmesi kanımızca mümkün değildir.

Bu bağlamda Avukat Volkan KUL her türlü dava ve işi takip etmemektedir.

Av.Volkan KUL 2007 yılından bu yana aşağıda belirtilen alanlardaki dava ve işleri

yürütmektedir.

* İş Hukuku (Kıdem Tazminatı Davaları, İhbar Tazminatı Davaları ,Fazla Mesai-
Yıllık İzin­ Genel Tail­Ücret Alacakları Davası , İşe İade Davaları, İş

Sözleşmelerinin Hazırlanması , Mobbing Davaları)

*Sosyal Güvenlik Hukuku (Yurtdışı Borçlanma, Sigortalılığın Tespiti Davaları, İş

Kazası ve Meslek Hastalığına ilişkin Tazminat Davaları)

*Miras Hukuku (Veraset İlamı­Mirasçılık Belgesi Alınması Prosedürü, Saklı Paya

İlişkin Davalar,Mirasın Reddi Davaları, Mirasçılıktan Çıkarma Davaları,

Vasiyetname Düzenleme Prosedürü, Miras Paylaşımına İlişkin

Uyuşmazlıklar, Ortaklığın Giderilmesi Davası(İzale­i Şüyu)Muvazaa Davaları,

Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlıklar, Mirastan

Feragat Davaları, Tenkis Davası, Miras Sözleşmesi Hazırlanması)

*Gayrimenkul Hukuku(Kamulaştırma Davaları, Kamulaştırmasız El Atma Davaları,

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası, Yabancıların Türkiyede Mal Edinimi

Prosedürü, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Hazırlanması, Kat Karşılığı

İnşaat Sözleşmesi Hazırlanması, Kira Sözleşmesi Hazırlanması, Kira Alacağı ve

Tahliye Davaları, İnançlı İşlem Davaları)