Telefon: (232) 462 56 42

Eş Durumundan Atama

eş-durumu-tayin

-Devlet memurları , özellikle de öğretmenler açısından eş durumundan tayin zorunluluğu sıkça karşılaşılan bir durumdur.

-Uygulamada bir çok memur eşi , eş özrüne dayanarak tayin talep etmekte ancak tayin talep edilen yerde norm kadro eksikliği, hizmet puanı yetersizliği, vs. gibi sebeplerle bu talep reddedilmektedir.

-Oysa ki; zorunlu yer değiştirmeye tabi memurun , memur olan eşi açısından yukarıda bahsedilen sebeplerle tayin isteminin reddedilmesi hukuka aykırıdır. İlgili kurum, tayin talep edilen yerdeki norm kadro eksikliği yahut hizmet puanının yetersizliği gerekçelerine dayanamaz. Zorunlu yer değiştiren memurun , memur eşi genel tayin ve atama kaidelerine ilişkin istisnadan yararlanmak durumundadır.

Danıştay Kararında;

Davanın Özeti: …Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olan davacı, … Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlığı’na 11.5.2004 günlü, .. sayılı işlemle yapılan atamasının iptal edilmesine ilişkin 13.5.2004 günlü, … sayılı işlemin ve 16.11.1996 günlü, 22819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğini değiştiren 8.5.2004 günlü, … sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin iptalini istemektedir.

Savunmanın Özeti: 8.6.2004 günlü,…sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği ile eş durumu mazereti sebebine dayalı nakiller ile kurumlararası nakillerin yeniden düzenlendiği ve bu Yönetmeliğin 36. maddesi ile de, 16.11.1996 günlü,…sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırmış olduğundan, davacının 8.5.2004 günlü, … sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi ile olan menfaatinin ortadan kalktığı, davacının naklen tayin işleminin tesis edildiği 11.5.2004 tarihinde 8.5.2004 günlü, … sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili Yönetmeliğin 5. maddesi ile, 16.11.1996 günlü, 22819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin eş durumuna bağlı naklen atamaları düzenleyen 15. maddesi yürürlükten kaldırılmış olduğundan, bu tarihte eş durumuna bağlı olarak yapılan nakillerde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerinin uygulandığı, anılan Genel Yönetmeliğin 14. maddesinde ise eş durumu mazeretine dayanan nakil taleplerinde eşin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığının belgelendirilmesi gerektiği hükmü getirildiğinden ve davacının eşi memur statüsünde bulunmadığından sehven kurulan nakil işleminin iptal edildiği ileri sürülerek, yasal dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: S. E.

Düşüncesi: 8.5.2004 günlü, ….6 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali istenilen 5. maddesinde genel yönetmeliğe ve hukuka aykırılık bulunmadığından, davanın buna yönelik kısmının reddi gerektiği düşünülmüştür.

Davacının, …. Devlet Hastanesi’ne yapılan 11.5.2004 günlü atamasının iptaline ilişkin 13.5.2004 günlü, 4752 sayılı işleme gelince;

Davacının eş durumu özürüne dayalı 4.5.2004 günlü başvurusu yukarıda bahsi geçen Yönetmelik değişikliğinden önce olup, başvuru tarihinde yürürlükte olan 16.11.1996 günlü, …. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin eş durumuna bağlı naklen atamaları düzenleyen 15. maddesi yürürlükte olduğundan, başvuru tarihinde yürürlükte olan bu Yönetmelik hükmü uyarınca kurulan ve davacının ….. Devlet Hastanesi’ne yapılan 11.5.2004 günlü, 4696 sayılı işlem yerinde olup, bu işlemin iptali yönündeki 13.5.2004 günlü, 4752 sayılı işlemin iptali gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: S. Ü.

Düşüncesi:…..Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olan davacı, …Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlığına 11.5.2004 gün ve 4696 sayılı işlemle yapılan atamasının iptal edilmesine ilişkin 13.5.2004 gün ve … sayılı işlemin ve 16.11.1996 gün ve ….9 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğini değiştiren 8.5.2004 gün ve…sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine 5 inci maddesinin iptalini istemektedir.

Usule ilişkin iddialar yerinde görülmemiştir.

T.C. Anayasanın 24 üncü maddesinde, Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel Kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecekleri kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; ….Üniversitesi Tıp Fakültesinde ihtisasını tamamlayarak Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı olan davacı, eş durumu mazeretine dayanarak naklen tayin istemiyle başvuruda bulunduğu ve talebi uygun bulunarak 11.5.2004 tarihli ve … sayılı işlem ile…Devlet Hastanesi KBB Uzmanlığına naklen tayin edildiği, ancak davacının naklen tayin işleminin tesis edildiği 11.5.2004 tarihinde, 8.5.2004 tarihli ve … sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 16.11.1996 tarihli ve….sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının öğrenim durumu mazereti sebebiyle nakli düzenleyen (c) bendinin ve eş durumuna bağlı naklen atamaları düzenleyen 15 inci maddesi ile öğrenim durumu başlıklı 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmış olduğundan, Sağlık Bakanlığınca bu tarihte eş durumuna bağlı olarak yapılan nakillerde Devlet Memurlarının Yerdeğiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair yönetmelik hükümlerinin uygulanarak Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde, eş durumu mazeretine dayanan nakil taleplerinde eşin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığının belgelendirilmesi gerektiği hükmü yer aldığından ve davacının eşinin memur statüsünde bulunmadığından yürürlükten kaldırılan 15 inci madde hükmü uyarınca sehven gerçekleştirilen nakil işlemi iptal edilerek geri alındığı anlaşılmaktadır.

Çekişmeli olayda, her ne kadar davacı yönetmelik değişikliğinden önce nakil talebinde bulunmuş başvurusu başvuru tarihinde yürürlükte bulunan yukarıdaki düzenlemelere göre başvurusu değerlendirilmiş olup, eşinin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi memur statüsünde çalışmadığından 15 nci madde hükmüne dayanılarak gerçekleştirilen nakil işleminin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

8.5.2004 gün ve … sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin iptali istemine gelince;

8.6.2004 gün ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil yönetmeliğinin 36 ncı maddesiyle 16.11.1996 gün ve 22819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile 8.5.2004 gün ve ….6 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekeceği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşince Dairesi’nce duruşma için önceden belli edilen 22.6.2005 günü davacı vekili ile davalı idareyi temsilen ….geldiği görülerek, Danıştay Savcısı…hazır olduğu halde açık duruşmaya başlandı. Duruşmada hazır bulunanlara usulüne göre söz verilip dinlendikten ve Savcının düşüncesi alındıktan sonra duruşmaya son verilerek, dosyadaki bilgi ve belgeler de incelenmek suretiyle işin gereği düşünüldü:

Yargısal denetimden amaç <hukuka uygunluk> denetimi olduğuna ve yargısal denetim, işlemin kurulduğu tarih itibariyle gerçekleştirildiğine göre, düzenleyici işlemin dava süreci içinde kaldırılmış olmasının, bu denetimin gerçekleştirilmesine engel teşkil ettiği savunulamaz.

Belirtilen nedenlerle, iptali istenilen Yönetmeliğin dava sırasında kaldırılmış olması bu düzenleyici işlem üzerinde gerçekleştirilecek yargısal denetime engel oluşturmadığından iptali istenilen Yönetmelikle davacının menfaati kalmadığı şeklindeki davalı idare iddiası yerinde görülmeyerek uyuşmazlığın esasının incelenmesine geçildi;

…Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olan davacı, …Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlığı’na 11.5.2004 günlü, … sayalı işlemle yapılan atamasının iptal edilmesine ilişkin 13.5.2004 günlü,…sayılı işlemin ve 16.11.1996 günlü, 22819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğini değiştiren 8.5.2004 günlü, … sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davacı; atama başvurusunun yönetmelik değişikliğinden önce olduğunu ve başvurusu üzerine davalı idarece gerekli işlemlerin 7.5.2004 tarihinde tamamlanarak Yönetmelik değişikliğinden önce olura sunulduğunu, başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelikte eş durumunun mazeret sebebi olarak yer aldığını ve 11.5.2004 günlü, .. sayılı Bakan oluruna dayanarak atama işleminin yapıldığını, dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürmektedir.

16.11.1996 günlü, 22819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 15. maddesinde, eş durumuna bağlı naklen atamalar düzenlenmiş, anılan maddenin (c) bendinde; eşi asistan veya araştırma görevlisi olanların eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan asistanlık veya araştırma görevliliği süresinin 6 aydan fazla olması şartı getirilmiş olup; 8.5.2004 günlü,…sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesiyle; 16.11.1996 günlü,…sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin eş durumu ve öğrenim durumuna dayalı naklen atamaları düzenleyen 13. maddesinin 1. fıkrasının (C) bendi ile 15. ve 16. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; ….Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olan davacının, eşinin … Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında ihtisas yapıyor olması sebebiyle 4.5.2004 günlü dilekçe ile … İli’ne atanma talebinde bulunduğu, 11.5.2004 günlü,…sayılı işlemle …. Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak ataması yapıldıktan sonra, 13.5.2004 günlü, 4752 sayılı dava konusu işlemle de, <davacının söz konusu tayin kararının Genel Müdürlüklerince 7.5.2004 tarihinde işlemler sonuçlandırılarak onaylanmak üzere Müsteşar Yardımcılığı makamına sunulduğu, 8.5.2004 günlü, 25456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesine göre aynı Yönetmeliğin değişik 13. maddesinin 1. fıkrasının (C) bendi ile 15. ve 16. maddeleri yürürlükten kaldırıldığından ve 11.5.2004 günlü, 4696 sayılı tayin kararın sehven tebligata verildiğinden> bahisle söz konusu atama kararının 13.5.2004 günlü, 4752 sayılı işlemle iptal edildiği görülmüştür.

T.C. Anayasası’nın 41. maddesinde; <Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.> hükmü yer almakta, 657 sayılı Kanunun 72. maddesinin 2. fıkrasında da Anayasa’nın sözü edilen maddesine uygun olarak <Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda, aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlararasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74. ve 76. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere belirtilen şartlarda izin verilebilir.> hükmüne, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin <Eş Durumunun Belgelendirilmesi> başlıklı 14. maddesinde ise; 12. maddede yer alan (B) Özür Grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, eşinin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve nüfus kaydı örneği ile belgelendirmesi gerekir hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hükümlerle güdülen amacın, aileyi parçalanmaktan kurtarmak, bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak olduğunda kuşkuya yer yoktur. Anayasanın, 657 sayılı Yasanın ve Yönetmeliğin sözü edilen düzenlemelerine göre, aynı kurumda çalışan eşlerden birinin hizmetin başka bir yere naklini gerekli kılması halinde, diğer eşin de coğrafi bakımdan aynı veya aile bütünlüğünün bozulmasına yol açmayacak kadar yakın bir yere; eşlerin ayrı kurumlarda çalışmaları halinde ise, diğer eşin çalıştığı kurumla gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle bu eşin de isteği halinde, aynı veya yakın yere naklinin yapılması idare için bir yükümlülüktür.

Görüldüğü üzere anılan maddelerde, naklen atanan memurun kamu kurumunda çalışan eşine belli koşullarda sınırlı koruma getirilmiştir.

Bu durumda; yukarıda yer alan yasal düzenlemeler içerisinde eşi asistan veya araştırma görevlisi olanlar yönünden özür olarak eş durumuna yer verilmemesi karşısında, dava konusu 8.5.2004 günlü, 25456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde genel yönetmeliğe ve hukuka aykırılık görülmemiştir.

Davacının, …Devlet Hastanesi’ne Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak atanmasına ilişkin 11.5.2004 günlü, 4696 sayılı işlemin iptal edilmesine yönelik 13.5.2004 günlü, 4752 sayılı işlemin iptali istemine gelince;

Davacı, her ne kadar 4.5.2004 tarihinde eş durumu özürü nedeniyle Antalya İli’ne atanma talebinde bulunmuş ise de,…Devlet Hastanesi’ne yapılan 11.5.2004 günlü, 4696 sayılı atama işleminin kurulduğu tarihte yürürlükte olan 8.5.2004 günlü, 25456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin eş durumu mazeretine dayalı nakilleri düzenleyen ilgili maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 5. maddesinde yukarıda yer alan gerekçelerle hukuka aykırılık bulunmadığından, söz konusu atama kararının iptaline yönelik dava konusu işlemde de hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.

Öte yandan; davacının, …. Devlet Hastanesi’ne yapılan 11.5.2004 günlü, 4696 sayılı atamasının, davalı idarenin aynı gün ve 10319 sayılı yazısına dayalı olarak kurulduğuna ilişkin iddiasına gelince;

16.11.1996 günlü 22819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin atama ve nakil dönemlerini düzenleyen 8. maddesinde, ilk defa Devlet memuru olarak atanacak pratisyen ve uzman tabipler ile diş tabiplerinin atamalarının Bakanlıkça ilan edilen tarihlerde kura ile yapılacağı hükmü getirilmiş ve dava konusu Yönetmeliğin 2. maddesi ile de söz konusu 8. madde değiştirilerek kurum içi ve kurumlararası atama dönemleri tekrar belirlenmiştir.

Davalı idarenin dosyada mevcut 11.5.2004 günlü, 10319 sayılı yazısında; kurumlararası naklen geçişlere yönelik 16.11.1996 günlü, 22819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 8. maddesinin dava konusu Yönetmeliğin 2. maddesiyle değiştirilmesi sonucu, kadro ilanı ile kura işlemlerinin bu Yönetmelik değişikliğinin olduğu 2004/Mayıs tarihinde gerçekleştirilmesinin imkansızlığı sebebiyle kendilerine kurumlararası naklen geçmek için yazılı olarak müracaat etmiş olanlardan dilekçeleri bu değişikliğin olduğu 8.5.2004 tarihinden önce genel evrağa ulaşmış olanların taleplerinin bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilerek gerekli atama prosedürünün tamamlanması hususları yer almaktadır.

Ancak, davacının …Devlet Hastanesine Uzman olarak atanmasına yönelik işlem 16.11.1996 günlü, 22819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin bahsi geçen 8. maddesi uyarınca değil, eş durumu özürüne dayalı olarak bu Yönetmeliğin 15. maddesi kapsamında kurulduğundan, davacının bu iddiası itibar edilir nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, eksik olan 5,50.-YTL’nin (5.500.000.-TL) davacıya tamamlattırılmasına, 22.06.2005 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Davacı, 16.11.1996 günlü, 22819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin eş durumuna dayalı naklen atamaları düzenleyen 15. maddesinin (c) bendinde yer alan <… eşi asistan veya araştırma görevlisi olanların, eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan asistanlık veya araştırma görevliliği süresinin 6 aydan fazla olması şarttır> hükmünden yararlanmak istemiyle idareye 4.5.2004 günü başvurmuş, bu başvurusu uygun görülerek 11.5.2004 günlü, 4696 sayılı işlem ile ….Devlet Hastanesi’ne Uzman olarak atanmıştır.

Bu arada söz konusu Yönetmelik 8.5.2004 günlü Yönetmelik ile değiştirilerek, eş durumu özür olmaktan çıkarılmakla beraber davacının başvurduğu tarihteki hüküm esas alınarak atama yapıldığına göre, sonradan yapılan Yönetmelik değişikliği esas alınarak atamanın iptalinde hakkaniyete uygunluk bulunmamaktadır.

Kaldı ki; 8.6.2004 günlü, 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 16.11.1996 günlü, 22819 sayılı Resim Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldıran Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin eş durumu nedeniyle atamaları düzenleyen 20. maddesinde; eşi asistan olanlara yönelik önceki düzenlemeye paralel bir düzenleme getirilmiş olup; geçici 2. maddesinde ise; bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce 16.11.1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan <Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği> çerçevesinde atama için müracaat edenlerin usulüne uygun olan taleplerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü gibi idare dava konusu işlemden hemen sonra yürürlüğe koyduğu Yönetmelikle davacının durumunda olanların eş durumu özürüne dayalı olarak atamalarının yapılmasına olanak tanımış olup; davacının idareye başvurduğu tarihteki Yönetmeliğe ve çok kısa süre sonra yürürlüğe giren yukarıda bahsi geçen Yönetmeliğe uygun olan atamasının iptalinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

Bu durumda; dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin iptali isteminin reddine ilişkin çoğunluk kararına katılmakla birlikte, davacının…Devlet Hastanesi’ne Uzman olarak yapılan atama işleminin iptaline ilişkin 13.5.2004 günlü, 4752 sayılı işlemin yukarıda yer alan gerekçelerle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, davanın buna yönelik kısmının da reddine dair çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

Yorum yaz