Telefon: (232) 462 56 42

Saklı Pay

gayrimenkul-satış-vaadi

– Kanunda , mirasçıların bir bölümüne  tanınan ve miras bırakan tarafında ortadan kaldırılamayacak nitelikteki miras payına saklı pay  denir.

– Saklı paylı mirasçılar ve sahip oldukları saklı pay oranları;

*Miras bırakanın sağ kalan eşi , altsoy yada  ana-baba zümresiyle birlikte mirasçı ise saklı pay oranı yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının 3/4’tür.

*Altsoyun saklı payı yasal miras payının yarısıdır.

*Ana ve babanın saklı payı ise yasal miras payının 1/4’dir.

*Saklı pay sahibi mirasçılar saklı paylarının ihlal edilmesi halinde tenkis davası açabilirler.

*Tenkis davası, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak 1 yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinden itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır.

Saklı Pay sahibi mirasçıların açacağı tenkis davası:

– Saklı pay sahibi mirasçıların , miras bırakanın tasarruf hakkına sahip olduğu miktarı aşan tasarrufları için açtığı dava türüdür.

– Saklı pay sahibi mirasçı ölürse, onun mirasçısı da tenkis davasını açabilir.

– Tereke, terekenin tasarruf edilebilecek kısmı ve saklı paylar murisin,ölüm tarihindeki durumuna göre hesaplanır.

– Tenkis davası; saklı paylı mirasçının saklı payının zedelendiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halükarda mirasın açıldığı tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

– Tenkis davasında yetkili mahkeme mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir.

– Lehine tenkise tabi tasarruf yapılmış olan kişinin iyiniyetli olup olmaması sonuca etki eder.

– Lehine tasarrufta bulunulan kişi, bu tasarrufun saklı pay sahibi mirasçıların haklarına zarar verdiğini bilmesi durumunda kazanımlarının tümünü iade etmek durumunda kalır.

Yorum yaz