Telefon: (232) 462 56 42 Sorularınız için Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Günsen-Kul Avukatlık

Resmi Vasiyetname

  • Okunma 3570 defa

* Resmi vasiyetname , adını düzenlenmesine resmi bir memurun katılımından almaktadır.

* Resmi vasiyetname büyük oranda noterlerce yapılmaktadır .

* Resmi vasiyetname genelde okuma yazma bilmeyenler yada özürlü kişilerin kullanmış olduğu bir vasiyetname türüdür.

* Bu vasiyetname türünde; mirasbırakan iradesini resmi memura bildirir, bu irade beyanı yazıya dökülür , mirasbırakan tarafından kabul edildikten sonra iki tanık tarafından imzalanmak suretiyle tamamlanır.

 

-Resmi vasiyetnamenin şekli ile ilgili Yargıtay kararında:

Karar: Vasiyet resmi senet ile veya vasiyet eden kimsenin el yazısı ile yapılabileceği gibi sözlü dahi yapılabilir ( TMK. mad. 531 ). Resmi vasiyet senedi, iki tanık huzurunda sulh hakimi, noter yahut kanun en bu husus ile tavzif edilen memur tarafından tanzim edilir ( TMK. mad. 532 ). Vasiyet eden kimse, arzularını resmi memura takrir edip onun tarafından yazıldıktan veya yazdırıldıktan sonra okuması için kendisine verilir ( TMK. mad. 533 ). Vasiyet eden kimse vasiyetnameyi okuyamaz ve imza edemez ise resmi memur tanıklar huzurunda vasiyetnameyi kendisine okur. Vasiyetçi vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder ( TMK. mad. 535 ). Vasiyetname vasiyet eden kimse tarafından okunur ve imza olunduktan sonra resmi memur tarafından tarih yazılarak imzalanır ( TMK. mad. 533 ).

Görüldüğü gibi resmi vasiyetname düzenlenmesine iştirak eden kişilerin kimliği önem taşıdığı gibi, kanun, bazı işlemlerinde bizzat resmi memur tarafından yapılmasını emretmiştir. Söz konusu kişinin bu işle görevli resmi memur olup olmadığı, engelinin ( TMK. mad. 536 ) bulunup bulunmadığı kimliğinin tereddüt yaratmayacak bir biçimde belli olmasına bağlıdır. Resmi memurun yaptığı işlemler tevsik işlemi olduğu için baştan itibaren aynı memur tarafından yapılması ve son imza işleminin de tahriri alan, okuyan ve vasiyetçi ile tanık sözlerini dinleyen, yazdıran memur tarafından yapılması zorunludur. Bu yön işlemlerde birlik prensibinin ( Y.2.HD. 12.11.1965 gün 3008/5432 sayılı kararı ) zaruri bir sonucu olmaktadır. Öte yandan noterlik işlemlerinde, ilgilinin imzasının ve noterin onayını taşımayan çıkıntılar geçerli değildir. Çıkıntılar el yazısı ile yapılamaz ( Noterlik Kanunu mad. 81 ).

Söz konusu vasiyetname düzenlenirken gerekli olan bütün yerlerde ç. Birinci Noteri A.T'nin ismi yazılmıştır. Ancak birinci sahifenin başında yer alan bu isim ikinci sahifede imza mahallindeki isim altında "vekili O.Ş.'nin" kaşesinin basıldığı ve onun tarafından imzalandığı görülmektedir.

Bu hal söz konusu vasiyetnameyi düzenleyen kişinin kimliği hakkında tereddütler yaratmaktadır. İkinci sayfadaki onayın Noter A.T.'ye ait olmadığından yukarıda açıklanan kural uyarınca geçerli değildir.

Böyle olunca takriri alanın ve düzenleme yapanın N.A.T. olduğunu kabul etmek zarureti ortaya çıkmakta olup söz konusu kişinin imzasını muhtevi olmayan belgeyi de resmi vasiyetname olarak nitelemek doğru olmaz. Şu halde davanın kabulü gerekirken reddi usul ve kanuna aykırıdır.

Arama motorlarında nasıl arandı

  • Arama Motorlarında Nasıl Arandı:mirasın reddi,reddi miras davası dilekçe örneği,mirastan feragat sözleşmesi örneği,izmir miras avukatı ,miras hukuku avukatı izmir,yasal mirasçılar ve miras payları, ölen eşin mirası,izmir barosu gayrimenkul avukatı,en iyi gayrimenkul avukatı,kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği,kat karşılığı inşaat davası dilekçe örneği,kamulaştırma,kamulaştırma dava dilekçesi,kamulaştırma avukatı izmir ,izmir barosu kamulaştırma avukatı,istihkak davası dilekçe örneği,istihkak davası avukatı izmir,izmir istihkak davası avukatı,ölen babanın mirası, ölen eşin anne ve babasına miras, ölen eşin mirasçıları, ölen eşin mirası, ölümde eşe miras payı, sağ kalan eş ile birlikte mirasçı olan çocukların mirasçılığı, sağ kalan eşin miras payı, sağ kalan eşin miras payı, yasal mirasçılardan eşin payı,vasiyetname açılması,anneden miras hakkı,vasiyetname örneği,izmir barosu avukatı,satış vaadi,izmir barosu avukat listesi,önsözleşme,şatış vaadi akdi,taşınmaz satış vaadi,satış sözleşmesi örneği ölen babanın mirası, sağ kalan eşin miras payı, kimler mirasçı olur, yasal miras paylari,el atmanın önlenmesi davası dilekçesi,el atmanın önlenmesi avukatı,müdahalenin meni davası ,en iyi miras avukatı,en başarılı miras avukatı, katılma alacağı mirasçı, miras için tetbir davası, miras davası icra, miras davası,miras paylaşımı davası avukatı,miras uzman avukat, miras bırakanın birinci derece mirasçıları, eşle birlikte mirasçı olan ana baba zümresi, evlatlık verilen cocugun miras davası,evlilik dışı çocuğun babadan miras, miras baba öldü,miras altsoy sağ kalan eş,miras avukatı,inançlı işlem davası,inançlı temlik davası dilekçe örneği ,tereke,nedir,zümre nedir,izmirin en iyi avukatı ,en iyi avukat,izmir miras avukatı,miras avukatı izmir,izmir barosu miras avukatları,taşınmaz satış vaadi ,,ihtiyati tedbir davası,izmir barosu miras avukatı,en başarılı miras avukatıbabadan kalan hisse, eşe kalan miras,eşin miras payı,eşin ölümü halinde miras,eşle birlikte mirasçı olan ana baba zümresi, evlatlık verilen cocugun miras davası,veraset ilamı,veraset ilamı nasıl alınır,ölüm belgesi nasıl alınır,mirasçılık belgesi,izmir barosu miras avukatı,izmir en iyi avukat,tenkis,tenkis davası dilekçe örneği,evlilik dışı çocuğun miras hakkı,  miras altsoy sağ kalan eş, miras bırakanın birinci derece mirasçıları, miras davası,eşi öldüğü zaman kimler hak alır, miras avukatı izmir,gayrimenkul avukatı izmir,taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği satış vaadi avukatı,izmirdeki miras avukatları,izmirin en ünlü miras avukatı,izmirin en iyi miras avukatı,izmirdeki en iyi miras avukatları,miras hukuku uzmanı,izmir barosu avukatı, anne ve babadan yana miras davaları,izmir barosu avukat listesi,annenin miras hissesi,baba mirasını mirasçılar,veraset ve intikal,baba öldüğünde miras hakki,miras avukatı izmir,izmirin iyi avukatı,izmir barosu iyi avukat,izmir barosu avukat listesi,izmir barosu miras avukatı,izmirin avukatı, baba ölürse anne ve çocuklara düşen miras hakkı,tenkis davası avukatı,izmir miras davası avukatı,saklı pay,saklı pay nedir,eşin saklı payı,saklı pay davası avukatı,izmir miras avukat,muvazaa,muvazaa davası dilekçe örneği,mirasın reddi avukatı,izmir avukatlat listesi,izmir avukat,avukat izmir,izmir barosu avukatı,izmirdeki avukatlar,avukatlar izmir,en başarılı avukat,mirasın reddi davası avukatı,miras hukuku,miras avukatı izmir,izmirdeki avukatlar,izmir barosu avukatları,izmirdeki avukatlar,avukat,avukatlık,avukatlık ücreti,vekalet ücreti,dava harç hesaplama,dava harcı,avukatın ücreti,izmirdeki avukatların listesi,avukatınasıl seçerim,en iyi avukat kimdir,iyi avukat adamı ipten alır,avukatlık mesleği,izmirin en başarılı avukatı,remi vasiyetname,vasiyetname nasıl düzenlendir,vasiyetnamenin iptali davası